Top list
Products   » Persian Books » References » Product

Persian translation of The Fontana dictionary of modern thought by Alan Bullock, Baron, Oliver Stallybrass

Persian translation of The Fontana dictionary of modern thought by Alan Bullock, Baron, Oliver Stallybrass

Front Cover

فرهنگ اندیشۀ نو ویرایش ع. پاشائی عنوان اصلی: فرهنگ اندیشۀ نو ***** نويسندگان: اولیور ستالی براس و آلن بولوک ***** ویراستار: ع. پاشائی ***** مترجمان: احمد بیرشک * دکتر محمود بهزاد * دکتر ابوالقاسم قلمسیاه * دکتر باقر پرهام * دکتر فریبرز رئیس دانا * دکتر قاسم خدادادی * فریبرز مجیدی * دکتر احمد شایگان * محمد تقی فرامرزی * علی صلحجو * جواد زاهدی مازندرانی * بهرام معلمی * پرویز منصوری * حسین باجلان فرخی و .... ***** تاريخ چاپ: 1369 ***** محل چاپ: تهران ***** نوبت چاپ: نخست ***** ناشر: انتشارات مازیار ***** قطع کتاب: 25 در 18 در 7 سانتی متر ***** تعداد صفحات: 1034 ***** وزن کتاب: 1650 گرم ***** بهاء: 350 کرون سوئد ***** موضوع کتاب: مرجع نامه ئی در تمام زمینه های اندیشۀ نو ***** چکيده کتاب: در عصر تخصصی شدن معارف بشری نمی توان مدعی شناخت درستی در تمام زمینه های اندیشۀ نو شد، یا ادعا کرد که کل زبان اندیشۀ نو را می توان در یافت. پس، به ناگزیر باید کتاب مرجعی در اختیار داشت که پاسخگوی چنین نیازی باشد. « فرهنگ اندیشۀ نو» بیش از هر فرهنگ معمولی در این زمینه بحث می کند و فشرده تر از دائرالمعارف عمومی نیز است. 4000 مدخل اصلی دارد که 140 نویسنده و دانشمند برجسته آن ها را به زبانی روشن نوشته اند و تمام قلمرو اندیشۀ قرن بیستم را در زمینه های هنرها، علوم انسانی و تجربی در بر می گیرد: زمینه هائی چون علم، جنبش ها، مکاتب ادبی، هنری و فلسفی،نظریه ها، -ایسم ها و –شناسی های گوناگون، مفاهیم، مصطلحات فنی، رویدادهای تاریخی و مکان های وابسته، نام ها و سازمان ها، و مانند این ها. 33 مترجم آگاه این مدخل ها را در نهایت امانت به فارسی بر گردانده و 5 ویراستار آن را ویرایش کرده اند. ***** فهرست مندرجات: فهرست مترجمان 7 همکاران ویراستار 8 اختصارات و نشانه ها 9 پیشگفتار 11 دیباچه: 17 1. شیوه استفاده از کتاب 18 2. مسائل ویرایش 24 3. رسم الخط 36 متن فرهنگ 39 افزوده ها: 863 1. شیوه فارسی نویسی نام های خارجی 864 2. فهرست نام های کوچک 882 3. فهرست نام های خانوادگی 901 4. واژه نامه 931 فرهنگ اندیشۀ نو ویرایش ع. پاشائی Persian translation of The Fontana dictionary of modern thought by Alan Bullock, Baron, Oliver StallybrassDescription

Sample
Partno: Description: Price: Qty:
1206002 372,00 SEK/st

Back

right